Usluge

Mi pomeramo granice u pružanju usluga

Upravljanje plaćanjima
Izvršavanje plaćanja prema redosledu dospeća i upravljanje likvidnošću, kontrola blagajne i izvoda.
Jednostavna i tačna knjiženja

Knjiženje nabavke i prodaje praćenje promena na tekućim računima i kontrola sa izvodom iz banke.

Planiranje tokova gotovine

Projektovanje budućih novčanih tokova i predviđanje eventualnih manjkova likvidnosti na vreme.

Kontrola kreditne izloženosti ka kupcima

Praćenje potraživanja, njihov kvalitet i kontrolisanje naplate u skladu sa ugovorenim valutama.

Finansijsko upravljanje i saradnja sa svim relevantnim institucijama

Pre svega sa bankama i to na način tako što ćemo ih držati informisanim o svim bitnijim promenama u poslovanju, kako bi mogli očekivati adekvatnu finansijsku podršku od njih u slučaju eventualnih manjkova likvidnosti.

Praćenje, izmirivanje i plaćanje svih opštih troškova

- kao što su troškovi za službene automobile, lizing, zakupi i drugi prateći i režijski troškovi.

Praćenje svih zakonskih regulativa

Ažurno i pravovremeno praćenje svih relevantnih promena zakonskih regulativa i adekvatno usklađivanje poslovanja sa njima. Saradnja sa poreskim organima (svih relevantnih poreza, npr. PDV, porez na dobit, porez na dohodak, akcize, administrativne i dr. takse i sl.).

Obračun i sva pripadajuća knjiženja i plaćanja ličnih dohodaka

Obračun, isplate i sve zakonski potrebne administrativne radnje u vezi sa navedenim. Kontrola i provera sa regulatornim organima (PIO, zdravstvo i sl.) da li su sve promene ažurno i korektno evidentirane.

Savetodavni i drugi poslovi

Posao koji planira adekvatan rast i razvoj, mora imati adekvatnog knjigovođu koji to može pratiti, kroz razne forme izveštavanja i primerene i pravovremene savete kako sa aspekta poreza, tako i sa aspekta raznih ušteda i minimiziranja mogućih izloženosti riziku i druga strateška pitanja.